ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui microbuz, în sistem de leasing.

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit astăzi, 30.09.2004,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001, privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui microbuz de 18+1 locuri, în sistem de leasing.

Art. 2 Perioada de leasing va fi de 3 ani. Sumele de plată corespondente fiecărui an bugetar vor fi prevăzute în bugetele anuale pe perioada derulării leasingului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.95