ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea persoanelor în cadrul “Grupului Consultativ

pentru probleme comunitare de interes deosebit” aprobat prin

HCL nr.26/27.02.2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg în 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997 și a art.13 din O.G. nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităților administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr.96/2003;

În temeiul dispozițiilor art.3 alin.(3), art. 38 alin. (2) lit. “b” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală a persoanelor în cadrul “Grupului Consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit” aprobat prin HCL nr.26/27.02.2004, în componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.96