ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de calcul și facturare a energiei termice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.27/2002;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de calcul și facturare a energiei termice conform anexei la prezenta hotărâre;

Art. 2 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.97