ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului la gigacaloria de energie termică produsă și livrată prin Centrala termică pe rumeguș

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) și art.40 din OG nr.73/2002 și art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tariful la gigacalorie de energie termică produsă și livrată prin Centrala termică pe rumeguș, după cum urmează:

Art. 2 Tarifele stabilite la art.1 se vor aplica începând cu 1 octombrie 2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.98