ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmiriii studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Agrementare turistică a municipiului Vatra Dornei”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c”și “f”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Agrementare turistică a municipiului Vatra Dornei”, în vederea accesării Programului PHARE 2004-2006 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ.

Art. 2 Primarul, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.99