ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, prevederile Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr.72/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2005, cu veniturile, respectiv cheltuielile, în sumă de 175.018.000.000 lei.

Art. 2 Detalierea veniturilor și a cheltuielilor este prezentată în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista cheltuielilor de investiții pentru anul 2005, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.1