ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a unei suprafețe de

79 mp. teren, situat în str. Pinului nr.25, către Cute Ilie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 79 mp teren, către, Cute Ilie, teren ocupat de construcția proprietate particulară a acestuia, situată în str. Pinului nr.25, teren identic cu parte din parcela topo nr.754/4 din CF 2461.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 15 euro/mp, cu achitarea integrală a sumei la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.101