ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării cuantumului amenzilor prevăzute de

H.C.L. nr. 42/30.04.1998, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea sancțiunilor prevăzute de HCL nr.42/1998 privind sancționarea abaterilor de la normele de bună gospodărire, de igenizare, de practicare a unui comerț civilizat și de bună conviețuire în societate, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Alin.(2) al art.1 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. a-d și e-w se sancționează cu amendă de: 30 – 50 lei (RON) pentru persoane fizice și 200 – 500 lei (RON) pentru persoane juridice, iar nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. d1 se sancționează cu amendă de: 100 – 500 lei (RON) pentru persoane fizice și 200 – 1000 lei (RON) pentru persoane juridice.”

Sancțiunile prevăzute la art.2 din HCL nr.42/1998, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

Sancțiunile prevăzute la art.3 din HCL nr.42/1998, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

Sancțiunile prevăzute la art.5 din HCL nr.42/1998, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

Sancțiunile prevăzute la art.6 din HCL nr.42/1998, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

Sancțiunile prevăzute la art.7 din HCL nr.42/1998, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

Art. 4 Primarul municipiului, prin persoanele împuternicite în constatarea și aplicarea sancțiunilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.102