ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a canalizării

din strada Gării și zona străzii Luceafărului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectarea și realizarea lucrărilor de refacere a canalizării din str. Gării și zona străzii Luceafărului.

Art. 2 Se alocă suma de 40000 lei RON (400 milioane lei vechi) pentru realizarea proiectării și parțial a executării lucrărilor prevăzute la art.1, ce vor fi suportate din bugetul local cap. 24.63.02.70 – dezvoltare publică și locuințe.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, DADP și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.103