ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale și activități conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr.110/2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 din OUG nr.110/2005- privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care își desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale și activități conexe actului medical ce urmează a fi vândute în baza OUG nr.110/2005, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Lista prevăzută la art 1 va fi afișată la sediul primăriei și publicată pe site-ul primăriei prin grija secretarului municipiului.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.105