ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în

Comisia de vânzare a spațiilor medicale conform OUG nr.110/2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.6 din OUG nr.110/2005- privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care își desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor medicale, conform OUG nr.110/2005 următoarele persoane:

Art. 2 Comisia va fi constituită prin dispoziție a primarului după desemnarea reprezentanților celorlalte instituții implicate.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.106