ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcționării instituțiilor de învățământ

pe raza municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.84/1995 a învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “n”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă funcționarea instituțiilor de învățământ de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform următoarei structuri:

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.107