ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea unei

Comisii Locale Operative în cadrul Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Crăciunescu Ilie, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.29 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

În temeiul dispozițiilor art. art.56 alin. (7), precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se organizează Comisia locală operativă în cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în următoarea componență nominală:

Art. 2 Comisia va avea următoarele atribuțiuni:

a) - participă împreună cu executivul la discuții referitoare la probleme care țin de bunuri ale domeniului public sau privat, care fac obiectul unor programe investiționale sau ale unor eventuale litigii.

b) - participă la discuțiile cu potențialii investitori care își manifestă interesul de a investi în Vatra Dornei.

c) - dezbate și propune cele mai avantajoase forme de realizare a unei inițiative ce urmează a fi supuse Consiliului Local.

Art. 3 Comisia se va întruni la propunerea primarului, a consiliului local sau din proprie inițiativă.

Art. 4 Comisia va prezenta consiliului local în fiecare ședință ordinară a acestuia informare despre activitatea desfășurată, precum și propuneri motivate de soluționare a problemelor aduse în atenția comisiei.

Art. 5 Comisia își desfășoară activitatea pe durata mandatului actualului consiliu local, are rol consultativ, iar activitatea membrilor săi este neremunerată.

Art. 6 Comisia nominalizată la art.1, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.108