ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind montarea de dispozitive de

încetinire a vitezei la trecerile de pietoni

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Crăciunescu Ilie, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2002 - privind circulația pe drumurile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “l”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă montarea de dispozitive de încetinire a vitezei la trecerea de pietoni din str. Republicii nr.3, Vatra Dornei – la ieșirea de pe puntea pietonală.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.109