ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării a două apartamente și schimbul de locuință între municipiul Vatra Dornei și proprietarii locuințelor din str. Mihai Eminescu nr.48

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.42 din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și OUG nr.60 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui apartament, în suprafață utilă de 66,42 mp., situat în str. Podu Verde nr.43, bloc UCRUPS, et.1, ap.26, Vatra Dornei, de la Gorcea Viorel Ioan.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 600.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui apartament, în suprafață utilă de 48 mp., situat în str. Republicii nr.38, Vatra Dornei, de la Orza Traian.

Art. 4 Se aprobă alocarea sumei de 550.000.000 lei, conform procesului verbal de negociere, în vederea achiziționării imobilului descris la art.3.

Art. 5 Se aprobă schimbul locuinței descrisă la art.1 cu locuința proprietate privată a fam. Grigoroșcuță Cornel, situată în str. Mihai Eminescu nr.48 și schimbul locuinței descrisă la art.3 cu locuința proprietate privată a fam. Grigoroșcuță Iuliana, situată în str. Mihai Eminescu nr.48.

Art. 6 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare, respectiv schimb vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.11