ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor de montare bordură

carosabilă și pavaj trotuar, pe Str.Dornelor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“l”, precum și art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea lucrărilor de montare bordură carosabilă și pavaj trotuar pe Str.Dornelor.

Art. 2 Se alocă suma de 50.000 mii lei (RON) (500 milioane lei vechi) conform devizului anexat, pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art.1, ce va fi suportată din bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, DADP și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.110