ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local al

domnului Romilă Ilie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere rămânerea vacantă a locului de consilier local în urma încetării de drept a mandatului domnului Dulgeru Petrea;

Ținând seama de lista electorală a Partidului Național Liberal de la alegerile locale din iunie 2004 și confirmarea organizației județene PNL că domnul Romilă Ilie este membru al acestui partid;

În baza procesului verbal al comisiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale și art.6 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Romilă Ilie.

Art. 2 Domnul Romilă Ilie va face parte din următoarele comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Vatra Dornei: Comisia I – pentru programe de dezvoltare economico-socială, integrare europeană, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerț și agricultură-silvicultură și Comisia II – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitectură, precum și din Comisia de validare a Consiliului local.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.111