ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor

pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administrației publice locale nr. 215/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 16 lit. (b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr .45/2003 privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor art.253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art260 alin. 2, art265 alin.2, art267 alin. 1,4,7,11,12,13, art.268 alin.1,2,3,4, art 270 alin.4,art. 282 alin.1si 2,art.283. alin.1,3,4, art.286 alin.1 si 3,art287, art292 din Legea nr.571/2003 cu modificarilor ulterioare

Avand in vedere prevederile pct. 53 alin.1, pct.54,pct.72 alin.3, pct.91, pct146, pct.155 alin.1 lit.c, pct.156 alin.2,pct.158 alin.3si4,pct.163 alin.2,pct.169,pct180 alin.1,pct.185 alin.1 si 2,pct.188 alin.1 lit.a,pct192,pct.198,pct.199 lit A subpct.2.3,2.5,pct202,pct.222,pct.224 alin.1 si 2,pct.255 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. 571/2003 privind codul fiscal;

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației pentru anul fiscal 2006 și Legea nr.247 /2005 prin care se modifică art.258, alin.6 din Legea 571/2003 privind impozitul pe teren amplasat în extravilan

Analizând Nomenclatura stradală, precum și Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2006 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art.46 alin.(1) din Legea 215/2001- a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1

Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anii 2005 și 2006, constituind anexa nr.1,,

b) cota de impozit pe clădiri proprietatea persoanor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2003 sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2003 prevăzută la art.253,alin.2- Legea571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare se stabilește la 1 %:

c) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2003 ,prevazută la art.253 alin.6 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanța de Urgență nr. 83/2004, se stabilește la la 10 %;

d) cota taxei de reclamă și publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 %;

e) cota taxei hoteliere prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 % și se aplică la tariful de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada de cazare.

ART. 2

Bonificația prevazută pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren și taxa asupra mijloacelor de transport de către persoanele fizice până la data de 15 martie, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2,art 265 alin 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %

c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10%

ART. 3

(1) Majorarea anuală prevazuta la art.287 din Legea nr. 571/2003, se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 0 %;

b) în cazul impozitului pe teren, la 0 %;

c) în cazul taxei pe teren, la 0 %;

d) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %;

e) în cazul taxelor pentru eliberarea:

e.1. certificatului de urbanism, la 0 %;

e.2. autorizației de construire, la 0 %;

e.3. autorizației de foraje și excavări, la 0 %;

e.4. autorizației de desființare, la 0 %;

e.5. autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente, la 0 %;

e.6. avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, la 0 %;

e.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %;

e.8. autorizației de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală, la 0 %;

e.9. autorizației sanitare de funcționare, la 0 %;

e.10. de copii heliografice, la 0 %;

e.11. certificatului de producător și pentru viza trimestrială a acestuia, la 0 %;

f) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, la 0%;

g) în cazul impozitului pe spectacole, la 0%;

h) în cazul taxei hoteliere, la 0 %;

i) în cazul altor taxe locale, la 0 % .

(2) În cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 4

Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.286 alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 2

ART.5

Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2006, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.3 la prezenta hotărâre

ART. 6

Se aprobă taxele speciale și cuantumul lor pentu anul 2005 potrivit anexei 4.

ART.7

Se aprobă nivelul chiriilor, tarifelor și taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

- chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public și privat sunt cele prevăzute în anexa nr.5.

- chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt cele stabilite în anexa nr.6.

-alte taxe locale sunt cele stabilite în anexa nr.7.

- tarifele pentru prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 8.

ART. 8

. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 9

Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.124/26.12.2004

ART. 10

Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei. Art. 11

Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, cât și prin presa locală.

ART. 12

Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2006 și vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.112