ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului “Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea proiectului “Refacerea și Dezvoltarea Infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”, în sumă de 520.000 Euro, reprezentând 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 2 Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 350.000 EURO, precum și eventualele depășiri de contract.

Art. 3. Sumele aprobate la art. 1 și art. 2 vor fi prevăzute în bugetul local pentru anii de implementare a proiectului, așa cum va fi aprobat de către Ministerul Integrării Europene.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.113