ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării cheltuielilor de întreținere și administrarea a Proiectului“Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”, după implementarea finanțată prin programul “Phare 2004-2006- Coeziune economico-socială, schema de finanțare Proiecte mari de Infrastructură Regională”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă administrarea directă a obiectivelor proiectului “Refacerea și Dezvoltarea Infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, serviciul turism și agrement.

Art. 2. Se aprobă suportarea cheltuielilor de administrare și întreținere a obiectivelor proiectului, pentru o perioadă de minim 5 ani de la data încheierii proiectului.

Art. 3. Cheltuielile de administrare și întreținere, prevăzute la art.2 vor fi suportate din bugetul local al municipiului Vatra Dornei și din veniturile obținute din funcționarea obiectivelor realizate.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.114