ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava, în vederea implementării Proiectului “Sistem ecologic integrat de management al deșeurilor municipale – înființarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă, pe teritoriul județului Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 31 alin.(1), (3) și (4), art.58 și art.59 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 11, art. 38 alin. (2) lit. “y”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava, în vederea implementării proiectului “Sistem ecologic integrat de management al deșeurilor municipale – înființarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă, din Fonduri de Coeziune, pe teritoriul județului suceava”.

Art. 2 Primarul municipiului prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.115