ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de 144,83 mp, reprezentând cotele de teren aferente spațiilor comerciale, proprietate a S.C. “DORNACOM ” S.A., situate în Str.Mihai Eminescu nr.8-parter Bloc “ G”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, suprafeței de 144,83 mp, parte din P.T.431/1 din CF colectivă 5214, având ca proprietar tabular Statul Român, reprezentând cota de teren aferentă spațiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situat în Str.Mihai Eminescu nr.8, la parterul blocului “G”, după cum urmează:

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp +TVA, cu achitarea cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.116