ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 3762,13 mp de teren, către S.C. “INTUS” S.R.L și a suprafeței de 185,87 mp teren către S.C. Depozit Angro “AIS TRADING”S.R.L, reprezentând cota aferentă spațiilor comerciale proprietate privată, teren situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Republicii nr.5

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”h”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 3762,13 mp, reperezentând cota de teren aferentă spațiului comercial proprietate privată a SC “INTUS” S.R.L după cum urmează:

- 2176,94 mp reprezentând cota de teren aferentă spațiului comercial, din p.t.3328/I și p.t.3328/VIII din CF colectivă 9294;

Art. 2 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 185.87 mp, reperezentând cota de teren aferentă spațiului comercial proprietate privată a S.C. Depozit Angro “AIS TRADING”S.R.L după cum urmează:

Art. 3 Prețul de vânzare al terenurilor de la art.1și 2 se stabilește la 25 euro/mp+ TVA, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în 12 rate egale lunare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.117