ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a unei suprafețe de 8 mp. teren, situat în str. Tudor Vladimirescu nr.2, către Căprioară Constantin, în vederea construirii unei băi și a unei bucătării

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 8 mp teren, către Căprioară Constantin, identic cu parte din parcela topo nr. 2280/4 din CF 2343 având ca proprietar tabular Statul Român, situat în str. Tudor Vladimirescu nr.2, în vederea construirii unei băi și a unei bucătării.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, cu achitarea integrală a prețului la momentul încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.118