ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării lucrărilor de reabilitare a imobilului

Liceului teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și “n”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a imobilului Liceului teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei, ce vor fi realizate prin Programul de Reabilitare a Infrastructurii școlare, program al Guvernului României, finanțat de către Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la bugetul Ministerului Educației și Cercetării, cu suma ce reprezintă contravaloarea diferenței de preț prin schimbarea soluției la următoarele categorii de lucrări:

  1. – tâmplărie termopan cu rame din lemn stratificat în loc de tâmplărie clasică;
  2. – aplicare de covor tartan pe holuri în loc de reparația mozaicului existent;

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.12