ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de teren între Alucăniței Vladimir și Consiliul Local a suprafețelor de 890 mp de teren fiecare, situate în Str.Cetinii nr.3.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1405-1409 din Codul civil;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbul de teren între Alucăniței Vladimir și Consiliul Local a suprafețelor de 890 mp teren fiecare, situate în Str.Cetinii nr.3, în vederea creării unui spațiu de acces între domeniile schiabile proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art. 2. Terenul descris la art.1 se identifică după cum urmează: p.t.3455/21 din CF 9248- proprietar tabular, Alucăniței Vladimir și Alucăniței Maria Dorina și p.t.3455/23 din CF 2539- proprietar tabular, Statul Român.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.120