ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui număr de 12 boxe metalice pentru lemne, pentru locatarii imobilului din Str.Luceafărului nr.3

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea a unei baterii de 12 boxe pentru lemne, confecții metalice, pentru locatarii imobilului din Str.Luceafărului nr.3.

Art. 2 Sumele necesare achiziționării bunurilor descrise la art.1 vor fi suportate din bugetul local..

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.121