ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a spațiului din

str. Mihai Eminescu nr.41 cu destinația de magazin de tip ECONOMAT

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum și prevederile HG nr.469/2002 - privind înființarea magazinelor de tip”ECONOMAT”, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a spațiului din str. Mihai Eminescu nr.41, în suprafață de 36 mp, cu destinația de magazin de tip ECONOMAT.

Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică, a spațiului din Str.Mihai Eminescu nr.41, cu destinația menționată la art.1.

Art. 3 Durata concesiunii se stabilește la 5 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 4 Nivelul redevenței se stabilește la 8 lei RON/mp/lună.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.124