ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării către actualii chiriași a locuințelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușesc rapoartele de evaluare a locuințelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1, cu aplicarea procentului de depreciere de 20% rezultând valorile prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile din anexă vor fi considerate actuale pentru o perioadă de 1 an de la data prezentei hotărâri, după această dată vânzările se vor face pe baza rapoartelor de evaluare actualizate.

Art. 2 (1) Se aprobă vânzarea locuințelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1 către actualii chiriași.

(2) Vânzarea se va face pe bază de cerere a chiriașilor, cu prețul prevăzut în raportul de evaluare.

(3) Plata prețului se va face astfel: 20% avans și diferența în rate lunare egale pe o perioadă de până la 1 an, cu o dobândă de 10% pe an.

(4) Apartamentele dobândite în condițiile prezentei hotărâri nu pot fi înstrăinate 5 ani de la data cumpărării.

Art. 3 În contractele de vânzare cumpărare se va stipula obligația proprietarilor de apartamente din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1, de a ceda partea comună și de a permite mansardarea tronsonului de bloc.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.126