ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a clădirii

Centralei termice Unirii II, situată în Str.Izvorului, cu destinația de

spațiu comercial sau prestări servicii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a clădirii Centralei termice Unirii II, situată în Str.Izvorului, cu destinația de spațiu comercial sau prestări servicii, conform Legii nr.550/2002.

Art. 2 Lista spațiilor comerciale aprobată prin HCL nr.108/2002 se completează cu spațiul arătat la art.1.

Art. 3 Prețul de pornire la licitație al spațiului descris la art.1 se stabilește de către Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza raportului de evaluare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Comisia de vânzare a spațiilor comerciale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.127