ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, necesar cofinanțării Programului SAMTID pentru municipiul

Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând cont de adresa nr. 242538/14.09.2005 a Ministerului Finanțelor Publice;

În conformitate cu:

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d”și “y”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Vatra Dornei cu Județul Suceava și unitățile administrativ teritoriale cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea contractării unui împrumut BEI pentru finanțarea lucrărilor cuprinse în programul SAMTID - Dezvoltarea infrastructurii in orasele mici si mijlocii - faza II" - Programul Phare 2003.

Art. 2. Se aprobă convenția de asociere, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei de a semna convenția de asociere prevăzută la art.2, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 4. Se aprobă contractarea împrumutului de 1.814.000 Euro de la BEI, necesar cofinanțării obiectivului de investiții cuprins în etapa a II-a a Programului SAMTID.

Art. 5 Se aprobă rambursarea împrumutului și a plății dobânzii, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului din bugetul local al municipiului Vatra Dornei.

Art. 6 Se aprobă plata de la bugetul local al municipiului Vatra Dornei a costurilor neeligibile pentru finanțatorii externi aferente proiectului (autorizații, licențe, impozite și taxe, etc.) precum și a oricăror costuri suplimentare, cu încadrarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții în valoarea aprobată prin Hotărâre a Guvernului.

Art. 7 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Suceava să reprezinte municipiul Vatra Dornei să negocieze și să contracteze împrumutul aprobat de Consiliul Local, în numele și pe seama municipiului Vatra Dornei și să semneze acordul de împrumut subsidiar, precum și orice alte contracte, documente, notificări, în legătură cu acordul de împrumut subsidiar, inclusiv în legătură cu obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Art. 8 Se mandatează primarul municipiului Vatra Dornei să semneze împuternicirea pentru Președintele Consiliului Județean Suceava, în baza prevederilor art.7, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 9 Primarul municipiului prin Direcția economică și Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.129

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.129/28.09.2005

 

Unitățile aministrativ teritoriale din Județul Suceava cu care se asociază Municipiul Vatra Dornei în vederea contractării unui împrumut BEI pentru finanțarea lucrărilor cuprinse în programul SAMTID

 

 

 

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Municipiul Fălticeni

Orașul Gura Humorului

Orașul Siret

Orașul Solca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL nr.129/28.09.2005

 

CONVENȚIE DE ASOCIERE

 

   1. PĂRȚI

Județul Suceava, legal reprezentat prin președintele Consiliului Județean, în calitate de ordonator principal de credite, cu sediul în municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr. 36, județul Sucewava, cod fiscal nr. R 4244512, cont nr. RO12TREZ59124630270XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, în baza aprobării Consiliului Județean Suceava acordată prin hotărârea nr. .......din.......2005, precum și orașele și municipiile din județul Suceava, menționate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta convenție, legal reprezentate prin primarii acestora, în calitate de ordonatori principali de credite, în baza aprobărilor consiliilor locale ale acestor unități administrativ-teritoriale acordate prin hotărârile arătate în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta convenție, denumite în continuare PĂRȚILE,

A intervenit prezenta convenție de asociere, în baza art. 38 alin. 2, lit. d) și y), art. 43 alin. 2, art. 46 alin. (1) și (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) lit. f), art. 104 alin. (1) lit. r), art. 114 alin. (1), art. 116 alin. (1) lit. h) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, a art. 31 alin. (1), (3) și (4), art. 57 alin. (1) și (2) din OUG 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, precum și articolului 1 din OUG nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID).

OBIECTUL

  1. PĂRȚILE au convenit să se asocieze în vederea realizării obiectivelor de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr. 529/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții cuprinse în etapa a II-a a Programului de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID).
  2. Finanțarea obiectivelor de investiții menționate la clauza 2.1 din prezenta convenție se va realiza din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanã, împrumut extern contractat de stat ºi subîmprumutat PÃRȚILOR, menționate în Anexa nr.1, bugetele locale ale acestora și din bugetul de stat.
  3. PĂRȚILE convin să desemneze pe președintele Consiliului Județean Suceava să obțină avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, constituită conform HG nr. 158/2005, și să semneze acordul de împrumut subsidiar cu Ministerul Finanțelor Publice, în numele și pe seama lor, potrivit sumei împrumutate de fiecare unitate administrativ–teritorială, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta convenție.
  4. Clauza 2.3 din prezenta convenție constituie mandat special în acest sens, temenii convenției fiind opozabili tuturor PĂRȚILOR.
  5. PĂRȚILE confirmă includerea în bugetele locale ale orașelor și municipiilor menționate în Anexa nr. 1 – în forma specifică - a obligațiilor de plată a sumelor datorate, aferente împrumutului fiecărei PĂRȚI, astfel cum sunt detaliate în Anexa nr. 2 la prezenta convenție.
  6. Consiliul Județean Suceava sau președintele său este îndreptățit să procedeze în numele și pe seama fiecărui asociat în parte, ca mandatar al acestuia, la administrarea împrumutului, în termenii stipulați în acordul de împrumut subsidiar și la implementarea proiectului în conformitate cu indicatorii tehnico–economici aprobați prin HG nr. 529/2004.
  7. În conformitate cu art. 2 din OUG nr. 113/2004, aprobată prin Legea nr. 23/2005, și cu prevederile Acordului de Împrumut Subsidiar, rambursarea împrumutului extern, plata dobânzilor, comisioanelor și a oricăror alte costuri aferente împrumutului extern al cărei cuantum este defalcat pentru fiecare PARTE conform Anexei nr. 2 la prezenta convenție, se va efectua din resursele financiare ale părților, menționate în Anexa nr. 1.
  8. Prezenta asociere nu dă naștere unei entități juridice distincte de părțile semnatare, PĂRȚILE fiind ținute să răspundă în limita obligațiilor de restituire defalcate, astfel cum au fost ele arătate în Anexa nr. 2 la prezenta convenție, precum și a celorlalte obligații stabilite prin prezenta convenție.

DURATA

3.1. Prezenta convenție se încheie pe întreaga perioadă de derulare a investițiilor din programul SAMTID, astfel cum au fost arătate în HG nr. 529/2004 și până la rambursarea integrală a împrumutului contractat de stat și subîmprumutat PĂRȚILOR în termenii și cuantumul stabilit în acordul de împrumut subsidiar cu Ministerul Finanțelor Publice.

3.2. PĂRȚILE nu pot solicita ieșirea din asociere înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiată convenția de asociere, astfel cum aceasta este definită la clauza 3.1.

 1. LITIGII
 2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu această convenție, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea sa, se soluționează de instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 3. COMUNICĂRI

Comunicările se consideră legal făcute la sediile PĂRȚILOR astfel cum sunt arătate la clauza 1 și în Anexa nr. 1 la prezenta CONVENȚIE, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, facsimil sau alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar.

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA Semnăturile autorizate ale

reprezentanților orașelor și municipiilor

PREȘEDINTE, sunt prevăzute în Anexa nr. 1

Gavril MÎRZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 - Lista unităților administrativ-teritoriale asociate

Anexa nr. 2 – Hotărârile consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale, PĂRȚI ale convenției de asociere, cu defalcarea sumelor din împrumut, care vor fi contractate în numele și pe seama fiecărei PĂRȚI.

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

 

TABEL

cu semnăturile autorizate pentru încheierea convenției de asociere în vederea realizării obiectivelor de investiți cuprinse în programul SAMTID, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HG nr. 529/2004

 

Nr. crt.

Localitatea

Primar (nume și prenume)

Semnătura și ștampila

1

Câmpulung

Moldovenesc

 

 

Gabriel Constantin Șerban

 

 

 

 

 

2

 

Fălticeni

 

Vasile Tofan

 

 

 

 

 

3

 

Gura Humorului

 

Marius Ioan Ursaciuc

 

 

 

 

 

4

 

Siret

 

Vasile Tablan

 

 

 

 

 

5

 

Solca

 

Valeruț Țăranu Hofnar

 

 

 

 

 

6

 

Vatra Dornei

 

Constantin Huțanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

LISTA

hotărârilor consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale, PĂRȚI ale Convenției de Asociere, cu defalcarea sumelor din împrumut, care vor fi contractate în numele și pe seama fiecărei PĂRȚI

 

Nr. crt.

Împrumutat

Alocare angajament

(EUR)

Numărul și data hotărârii fiecărei PĂRȚI

 

1

Câmpulung

Moldovenesc

 

 

900582

 

2

Fălticeni

 

922576

 

3

Gura Humorului

 

1418983

 

4

Siret

 

584042

 

5

Solca

 

433306

 

6

Vatra Dornei

 

1814077

 
 

Total

6073566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la HCL nr.129/28.09.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

ÎMPUTERNICIRE

Art.1 – Subsemnatul CONSTANTIN HUȚANU în calitate de Primar al municipiului VATRA DORNEI prin prezenta împuternicesc pe Domnul GAVRIL MÂRZA, Președintele Consiliului Județean Suceava, posesor al B.I./C.I. seria SV numărul 183561, eliberat(ă) de Poliția Suceava la data de 24.08.2002, să obțină avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama municipiului vatra Dornei, acordul de Împrumut Subsidiar cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Integrării Europene aferent Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea obiectivului de investiții cuprins în etapa a II-a a Programul de Dezvoltare a Infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), precum și orice alte contracte, documente, notificări etc. în legătură cu Acordul de Împrumut Subsidiar.

Art.2 – Ne însușim Acordul de Împrumut Subsidiar și planul de finanțare care face parte integrantă din acesta.

Art.3 – Această împuternicire este guvernată de Legea Română, va intra în vigoare la data semnării sale și va fi valabilă pe toată durata Acordului de Împrumut subsidiar, respectiv până la rambursarea integrală a împrumutului către Ministerul Finanțelor Publice.

PRIMAR,

CONSTANTIN HUȚANU

 

 

 

 

 

 

Data ___________