ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea cheltuielilor ocazionate de participarea unui grup de copii de la Clubul copiilor și elevilor la Programul Atelier de lucru “Folclor internațional” ce va avea loc în perioada 30 mai – 5 iunie 2005 la Wrzesnia - Polonia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea cheltuielilor ocazionate de participarea unui grup de copii de la Clubul copiilor și elevilor la Programul Atelier de lucru “Folclor internațional” ce va avea loc în perioada 30 mai – 5 iunie 2005 la Wrzesnia – Polonia, cu contravaloarea cheltuielilor de transport dus-întors a acestui grup.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.13