ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unei suprafețe de

540 mp. teren, situat în str. Runcului, către Usatiuc Dan Florin, în vederea amenajării unei parcări auto

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând cont de acordul nr.210/2005 al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei ;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, fără licitație publică, a suprafeței de 540 mp teren situat în str. Runc, teren identic cu parte din parcela topo nr.2106/1 din CF 2851, către Usatiuc Dan Florin, în vederea amenajării unei parcări auto.

Art. 2 Nivelul chiriei va fi cel stabilit anual prin hotărârea consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor, a chiriilor și a tarifelor.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. În cazul retrocedării terenului către fostul proprietar, contractul de închiriere se va rezilia cu data respectivă.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.130