ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția concesionarului serviciului de distribuție a gazelor a terenului necesar pentru realizarea rețelelor de distribuție a gazelor, precum și a terenului necesar organizării de șantier

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.09.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr.351/2004 a gazelor, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.219/1998 a concesiunilor, modificată și completată prin Legea nr.528/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f”, art. 46 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului serviciului de distribuție a gazelor a terenului necesar pentru realizarea rețelelor de distribuție, precum și a terenului necesar organizării de șantier, cu titlu gratuit, pe perioada concesiunii.

Art. 2 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.09.2005

NR.131