ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a unei suprafețe de 6,9 mp. teren, situat în str. Mihai Eminescu nr.19, către SC Valeriana Farm SRL,

în vederea extinderii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 6,9 mp teren, către SC Valeriana Farm SRL, situată în str. Mihai Eminescu nr.19, teren identic cu parte din parcela topo nr.417/2 din CF 4474, în vederea extinderii spațiului farmacie cu un spațiu pentru intrare.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, exclusuv TVA, cu achitarea integrală a sumei la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.132