ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de teren aferentă spațiilor comerciale, proprietate a S.C. DORNACOM S.A, situate în Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.33 - parter Blocul Tineretului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 127,41 mp teren, situată în str. Mihai Eminescu nr.33, către SC Dorna Com SA Vatra Dornei, teren ocupat de construcție, identic cu cota parte indiviză de 11/105 + 80,34% din 10/105 din parcela topo nr.415/2 din CF 5453 colectivă, aferentă spațiilor comerciale proprietatea societății identice cu parcelele nr.415/2/XIII/1 și 415/2/XXX.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea integrală a sumei la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.133