ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a unei suprafețe de

150 mp. teren, situată în Str.Republicii nr.5, în vederea construirii unei spălătorii auto

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a unei suprafețe de 150 mp teren, identic cu parte din parcela topo nr.2282/5 din CF 4194, având ca proprietar Statul Român, teren situat în strada Republicii, nr.5, în vederea construirii unei spălătorii auto.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 5 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație al redevenței se stabilește la 15 euro/mp, plătibilă integral în primul an de concesiune.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.135