ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a suprafeței de 431 mp. teren situat în str. Lumea Nouă nr.21 B, către Dănilă Vasile, conform Legii nr.44/1994 privind veteranii de război

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.3 lit.b) din Legea nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

În temeiul dispozițiilorfart. 38 alin. (2) lit. “f” și al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 431 mp. teren curți construcții, situat în str. Lumea Nouă nr.21 B, identic cu parte din parcela nr.3425/13 din CF. 1464, către veteranul de război Dănilă Vasile, în condițiile prevăzute de Legea nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art. 2 Amplasamentul lotului de la art. 1 este descris în planul anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Fond funciar și Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.136