ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor amplasamente destinate publicității stradale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unor amplasamente din intersecțiile străzilor pentru montarea de stâlpi cu semnalistică stradală și spații publicitare, precum și a unor amplasamente de panouri publicitare de mari dimensiuni la intrările în municipiu.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație se stabilește la 10% din valoarea contractului de publicitate (închiriere) pentru fiecare stâlp și panou publicitar.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.137