ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a unor suprafețe de teren afectate de expropriere pentru realizarea proiectului “Reabilitarea DN 17”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, a Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale și HG nr. 659/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni și Pojorâta din județul Suceava";

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a următoarelor suprafețe de terenuri, în vederea exproprierii pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni și Pojorâta din județul Suceava”:

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Se acceptă despăgubirile în sumă de 10195 lei RON stabilite de CNADNR –SA în calitate de expropriator în numele Statului Român.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.138