ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a microbuzului din dotarea Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 24.02.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.44/1997- privind transporturile rutiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2000;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă desfășurarea activității de transport rutier de persoane, intern și internațional, în interesul propriu al instituției și a instituțiilor finanțate de la bugetul local.

Art. 2 Activitatea descrisă la art.1 va fi efectuată cu autovehiculul din dotarea Primăriei municipiului Vatra Dornei – microbuz Volkswagen LT 46 de 20 locuri.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul transporturi din cadrul DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

24.02.2005

NR.14