ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea lista de repartizare a locuințelor sociale realizate prin mansardarea Blocului 1 Ansamblul Chilia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.10.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f” și “s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare a locuințelor sociale realizate prin mansardarea Blocului 1 - Ansamblul Chilia, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2005

NR.140