ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor sociale pentru tineri,

realizate prin Programul ANL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL, precum și HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f” și “s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista de repartizare a celor 48 de unități locative (9 apartamente cu 2 camere și 39 garsoniere) din Blocul B Ansamblul Transilvaniei, realizate prin programul ANL, în ordinea de prioritate stabilită în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Se aprobă lista beneficiarilor de apartamente cu 2 camere, în ordinea de prioritate stabilită în anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.142