ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de milioane de lei, pentru organizarea

și desfășurarea concursului interjudețean de matematică

”Memorialul Ștefan Dârțu” Ediția a VI-a

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “n” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2460 lei RON, Liceului teoretic “Ion Luca”, în vederea susținerii cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea Concursului Interjudețean de matematic㠓Memorialul Ștefan Dîrțu” ediția a VII-a, în perioada 16-18 decembrie 2005, conform devizului anexat.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.143