ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru asigurarea

echipamentelor Centralei termice pe deșeuri din lemn

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “n” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de asigurare bunuri pentru echipamentele Centralei termice pe deșeuri din lemn Vatra Dornei, la o valoare asigurată de 2.000.000 lei RON.

Art. 2 Asiguratorul va fi desemnat în urma procedurii de achiziție publică de servicii.

Art. 3 Sumele necesare pentru asigurare vor fi suportate din bugetul local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.144