ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării activelor: pavilion club,

fundație popicărie și ștrand din baza de agrement “Lunca Dornelor”

proprietatea SC DORNACOM SA Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) lit.f din OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice și art.31 din HG nr.461/2001pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea activelor: pavilion club, fundație popicărie și ștrand din baza de agrement “Lunca Dornei”, proprietatea SC DORNACOM SA Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 150.000 RON plus TVA, conform procesului verbal de negociere nr.19.081/18.10.2005 în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate cu încheierea actelor de vânzare cumpărare, vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul locativ și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.145