ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumelor necesare pentru participarea sportivilor de la Clubul Sportiv “ Fudo ” Vatra Dornei, la Campionatul Mondial de Karate Tradițional Fudokan Shotokan , ce se va desfășura în localitatea Sabba d’Oro din Italia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier local Ichim Gheorghe, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei RON, Clubului sportiv de arte marțiale “Fudo” Vatra Dornei, pentru participarea la Campionatul Mondial de Karate, Tradițional Fudokan Shotokan ce se va desfășura în localitatea Sabba d’Oro din Italia.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.147