ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(3) lit.”h” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală și art. 10, alin.(3) din OG nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.634/2002 și HG nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

În temeiul dispozițiilor art.38, alin.2, lit.”e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Toate tarifele ce privesc Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Vatra Dornei vor fi aprobate de Consiliul local al municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Tarifele arătate la art.2 se vor reactualiza numai în raport de modificarea nivelului cheltuielilor de producție.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul Urbanism și SC ACET SA – Agenția Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.149