ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectării obiectivelor de sistematizare verticală în ansamblurile de locuințe Transilvaniei și Podu Verde

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art.38, alin.2, lit.”e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectarea obiectivelor de sistematizare verticală în ansamblurile de locuințe Transilvaniei și Podu Verde.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.150