ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.136/31.10.2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.11.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr.20.692/GE din 21.11.2005;

În conformitate cu dispozițiile art.3 lit.b) din Legea nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și art.17 din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietăților;

În temeiul dispozițiilorfart. 38 alin. (2) lit. “f” și al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se modifică HCL nr.136/2005 după cum urmează:

Art.1 va avea următorul cuprins:

“(1) Se dă acordul pentru punerea la dispoziția Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a suprafeței de 431 mp. teren curți construcții, situat în str. Lumea Nouă nr.21 B, identic cu parte din parcela nr.3425/13 din CF. 1464, în vederea atribuirii cu titlu gratuit a acestei suprafețe către veteranul de război Dănilă Vasile, în condițiile prevăzute de Legea nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art.3 va avea următorul cuprins:

“Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vatra Dornei va întocmi documentația și va înainta spre validare Comisiei Județene propunerea de atribuire.”

Președinte de ședință,

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2005

NR.151